Christal Christal Christal Christal Christal Christal

Dohoda o spolupráci
 

  • NAŠE HODNOTY

Základné hodnoty v našich spoločnostiach sú veľmi jednoduché, no nesmierne dôležité: VZÁJOMNÝ REŠPEKT A DÔVERA, jediné hodnoty, ktoré nám umožňujú nadviazať dlhodobý vzťah, s ktorým budú spokojné obe strany.

V súvislosti s týmito hodnotami sme sa rozhodli pre pracovné zmluvy o dočasnom zamestnaní. Táto legislatívna voľba nie je najlacnejšia, no z etického hľadiska je najlepšia a v súčasnej dobe je jediná, ktorá je schopná chrániť Vaše  záujmy, ako aj záujmy našich klientov. Táto pracovná zmluva v cieľovej krajine je trojstranná dohoda podpísaná klientom, Vami a agentúrou dočasného zamestnania. Stanete sa teda zamestnancom francúzskej, nemeckej alebo inej spoločnosti,  podľa toho, v ktorej krajine realizujete projekt.

Všetky odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovni, ako aj daň, sa odvádzajú v krajine, kde pracujete. Takže na Slovensku už neplatíte žiadnu daň (ak s danou krajinou existuje dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia).

  • NAŠE VZÁJOMNÉ ZÁVÄZKY

V rámci našej spolupráce a vašich aktivít u našich partnerov je nevyhnutné dodržiavať viacero pravidiel a to hlavne:

Bezpečnosť :

V rámci Vašej činnosti ste povinný nosiť požadované osobné ochranné pomôcky, ako bezpečnostná obuv s oceľovou špičkou, pracovné montérky, ochranná prilba, ochrany sluchu, okuliare a rukavice. Rovnako je potrebné, aby ste si so sebou vzali vlastné pracovné pomôcky, pre Vašu kvalifikáciu Vám bude za týmto účelom doručený zoznam potrebných nástrojov (tzv. vercajg).

Zdravotné prehliadky : je nevyhnutné, aby ste absolvovali zdravotnú prehliadku, ktorá je vo Francúzsku povinná. Stretnutie Vám dohodneme, na prehliadku sa musíte dostaviť. Máte zákonnú povinnosť byť zdravotne spôsobilý pracovať na danej pozícii a čeliť rizikám na pracovisku.

Pripomíname Vám, že je samozrejme ZAKÁZANÉ konzumovať na pracovisku alkohol a / alebo iné omamné látky a že ste povinný rešpektovať naše vnútorné nariadenia, ako aj nariadenia klienta, u ktorého pracujete.

Za týmto účelom sme vypracovali bezpečnostnú príručku v slovenskom jazyku, v ktorej sa dozviete o rôznych rizikách na pracovisku, ako aj o jednotlivých opatreniach, ktoré zamedzia pracovnému úrazu.

Ubytovanie :

Naša spoločnosť Vám zabezpečí ubytovanie, turistický typ, hneď od Vášho príchodu ste zodpovedný za:

- zabezpečenie si vlastnej posteľnej bielizne, uterákov a kuchynských utierok, 

- dbajte na to, aby nedošlo k nadmernej spotrebe elektrickej energie alebo plynu, a to najmä tak, že znížite kúrenie počas vašej neprítomnosti. Maximálna denná spotreba na naše náklady je: 10 € na deň/ spotreba energie a 130 litrov vody denne. Prípadné prekročenie spotreby  bude na vaše náklady.

- udržiavajte čistotu počas celej doby Vášho pobytu. Pri opúšťaní priestorov je nutné priestory upratať. Majitelia musia nájsť priestory v takom stave, v akom Vám ich odovzdávali.

V prípade, že to nebude dodržané, budeme Vám fakturovať dodatočné náklady (minimálne 50€).

Pred každým nastupom na projekt podpíšeme túto dohodu o spolupráci, ako záruku našich vzájomných záväzkov pre úspešnú spoluprácu !