Christal Christal Christal Christal Christal Christal

Technik – strojný mechanik pri výstavbe liniek určených na výrobu a spracovanie oceľových pásov a ich uvedení do prevádzky
 

 

Miesto: zákazky po celom svete 

Popis:

Práca na výstavbe liniek určených na výrobu a spracovanie oceľových pásov a ich uvedení do prevádzky.

1. Spolupráca s vedúcim stavby v oblasti dozoru a koordinácie montáže strojných zariadení.

2. Určovanie pozdĺžnych a priečnych osí liniek a výškových kót / vyžiadanie ich hodnôt od objednávateľa.

3. Dozor pri výstavbe základov pri zohľadnení dodatočných osí a výškových kót.

4. Kontrola úplnosti / poškodenia doručených materiálov / zariadení.

5. Dozor nad priebehom montáže a rovnobežnosti osí strojných zariadení, kontrola stavebných protokolov.

6. Súčinnosť pri stanovovaní čiastkových termínov s ohľadom na cieľový termín v spolupráci s vedúcim stavby, objednávateľom / dodávateľom stavebných prác, obchodnými partnermi a subdodávateľmi.

7. Koordinácia dodržiavania termínov.

8. Stanovenie trvania projektu metódou kritickej cesty.

9. Dozor nad priebehom montáže a uvedenia do prevádzky strojných a procesných zariadení.

10. Dozor nad podriadenými inžiniermi a technickými pracovníkmi.

11. Kontrola plnenia povinností spojených s výstavbou a uvádzania do prevádzky.

12. Dozor nad priebehom záťažových a nezáťažových skúšok, skúšok neintegrovaných zariadení až po výrobu prvého zvitku, poskytnutie podpory počas výroby až do cieľového termínu.

13. Vypracovanie výkazov a správ pre vedúceho stavby, zapracovanie zmien do dokumentácie

Profil:

1. Technik – strojný mechanik so solídnymi znalosťami liniek na spracovanie oceľových pásov a práce strojného mechanika.

2. Schopnosti koordinácie, plánovania času / zdrojov / personálu potrebných pre stanovené úlohy.

3. Znalosti v oblasti geodetického zameriavania, ustavovania strojných zariadení pomocou teodolitu a nivelačných zariadení.

4. Skúsenosti s technickými výkresmi a značeniami.

5. Skúsenosti so spustením a prevádzkou výrobných zariadení, základné znalosti elektriky v oblasti riadenia liniek na spracovanie oceľových pásov.

6. Znalosti v oblasti práce v priemyselných závodoch a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

7. Aktívny anglický jazyk, slovom a písmom, práca na počítači.

Spĺňate horeuvedené kritériá? Radi cestujete a ste flexibilný?

Poskytujeme ubytovanie v komplet vybavených bytoch alebo domoch, stabilnú a dlhodobú spoluprácu, prácu na nemeckú pracovnú zmluvu o dočasnom zamestnaní, odvody hradené v Nemecku, možnosť rodinných prídavkov, zaujimavé finančné ohodnotenie (podľa skúseností)